Wczytuję dane...
Informacyjne art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej www.ubraniak.pl jest  (zwana dalej sklepem) jest podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej "Ubraniak Monika Zugaj" adresem 05-600 Grójec ul. ks. Piotra Skargi 33F; NIP:7991349261; Regon: 146204650; , dane kontaktowe firmy: numer tel.884011616, sklep@ubraniak.pl

2. W sklepie nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Sklep przetwarza dane osobowe klientów w celach:

a) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

b) realizacji zawartej z firmą umowy w zakresie zwrotów i reklamacji  (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

c) marketingu i promocji produktów oferowanych przez sklep (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia)

d) wewnętrznych celów analitycznych sklep (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych klientów mogą być:

a) REDCART, na której platformie jest postawiony sklep internetowych,

b) Podmioty oferujące platformy do płatności internetowych, oferujące usługi dostarczania paczek

c) Instytucje bankowe oferujące zakupy ratalne,

d) Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej ze sklepem.

5. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 tj.:

a) W zakresie realizacji zawartej przez klienta umowy ze sklepem przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b) W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez sklep, przez okres do czasu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie,

c) W zakresie wewnętrznych celów analitycznych sklepu, przez okres do czasu prowadzenia czynności analitycznych lub do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem przez sklep danych osobowych, przysługuje klientowi:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Państwa na podstawie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez sklep danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 24.05.2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

10. Klient podając dane osobowe podczas korzystania z serwisu, udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta, którą wyraża akceptując regulamin. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Klient ma  prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane  do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

11. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora Ochrony Danych pod adresem sklep@ubraniak.pl